Avukatlık Ücretleri
Güncelleme 

Avukatlık Ücretleri

Avukat tutma fiyatları Bir hakkın mahkeme aracılığıyla aranması gibi amaçlarla başvurulan bir yöntem olan dava yetkili ve görevli mahkemelere dilekçe verilerek kolayca açılabilmektedir. Temelde hukuk ve ceza davaları olmak üzere ikiye ayrılan dava belirli süreler sonunda sonuçlanabilmektedir. İnsanların haksızlığa tahammül etmesi beklenmediği için, bu hizmetlerinden de faydalanılması olağandır. İşveren ile işçi arasında iş akdi ya da iş kanununa dayalı olan her türlü hak iddiasından doğan hukuki anlaşmazlıklar karşısında iş mahkemesi görevlidir. Dolayısıyla bu tür davaları iş mahkemesinde açmak gerekir.

Avukatlık Ücretleri
Avukatlık ÜcretleriDava Hizmetleri Nelerdir?

                     Tek hakimli olan iş mahkemesi büyük şehirlerde bağımsız iş mahkemeleri olarak yer almaktadır. Davada verilen nihai kararlara karşılık istinaf yoluna başvurulabilmesi mümkündür. Açacağınız davanın türü doğrultusunda dava ücretlerini hesaplama işlemini dava masrafı hesaplama sisteminden yapabilirsiniz. Gerekli tüm bilgileri girerek gerçekleştirebileceğiniz bu dava masrafı hesaplama işlemi, çok fazla zamanınızı almamaktadır.

 

 Boşanma Davaları

 

            Genel anlamda çekişmeli ve anlaşmalı olarak ikiye ayrılan boşanma davası boşanma sebepleri gerekçe gösterilerek açılabilmektedir. Zina, terk, eşe kötü muamele, hayata kast, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması, akıl hastalığı, fiili olarak ayrı yaşama ve anlaşmalı boşanma kanunlar içinde yer alan boşanma davası açma sebeplerindendir. Bu davayı açmak için kendinize bir boşanma avukatı tutabilirsiniz. Tutmuş olduğunuz boşanma avukatı davada haklarınızı savunacaktır. Davanın çekişmeli ya da anlaşmalı olmasına göre boşanma davası ücreti değişmektedir. Anlaşmalı boşanmada boşanma işlemleri daha hızlı yürümektedir. Buna karşılık çekişmeli boşanmalarda ise, boşanma işlemleri daha yavaştır. Bu nedenle boşanma davası ücreti değişiklik gösterebilmektedir.

 

 Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır?

 

            Her yıl avukat ücretleri değişmektedir. Asgari ücret tarifesine göre, 2018 avukat ücretleri miktarı 5.000,00 TL’ye varan arabuluculuk faaliyetlerinde 600,00 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücretler davaların türüne, süresine ve zorluğuna göre değişiklik gösterebilir.

 

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ÜCRETLERİ 2018

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BOLUM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) avukatlık ücreti 300,00 TL
  Takip eden her saat için .avukatlık ücreti 175,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) avukatlık ücreti 600,00 TL
  Takip eden her saat için avukatlık ücreti 300,00 TL
3. Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) avukatlık ücreti 600,00 TL
  Takip eden her saat için avukatlık ücreti 280,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde avukatlık ücreti 440,00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması avukatlık ücreti  
  a) Kİra sözleşmesi ve benzeri avukatlık ücreti 580,00 TL
  b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması avukatlık ücreti 1.750,00 TL
  c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler avukatlık ücreti 880,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için avukatlık ücreti 440,00 TL
2. a)Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için avukatlık ücreti 725,00 TL
  b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, fınans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için avukatlık ücreti 175,00 TL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için avukatlık ücreti 3.250,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için avukatlık ücreti 1.450,00 TL
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde avukatlık ücreti  
  a) Duruşmasız ise avukatlık ücreti 6.300,00 TL
  b) Duruşmalı ise avukatlık ücreti 10.900,00 TL
  c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir  
6. İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, avukatlık ücreti Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise maktu ücret  395,00 TL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde avukatlık ücreti 1.210,00 TL
2. Anonim şirketlerde avukatlık ücreti 1.815,00 TL
  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 1.815,00 TL
  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.  

 

 

İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yellerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Avukatlık Ücretleri
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:  
  a) Duruşmasız ise avukatlık ücreti 485,00 TL
  b) Duruşmalı ise avukatlık ücreti 600,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için avukatlık ücreti 800,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için avukatlık ücreti 1.815,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için avukatlık ücreti  
  a) Duruşmasız ise avukatlık ücreti 1.210,00 TL
  b) Duruşmalı ise avukatlık ücreti 1.570,00 TL
5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için avukatlık ücreti 1.090,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için avukatlık ücreti 360,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için avukatlık ücreti 440,00 TL
     
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için avukatlık ücreti 725,00 TL
4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için avukatlık ücreti 725,00 TL
5. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için avukatlık ücreti 660,00 TL
6. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için avukatlık ücreti 660,00 TL
7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlık ücreti 930,00 TL
8. Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için avukatlık ücreti 845,00 TL
9. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlık ücreti 2.180,00 TL
10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlık ücreti 1.090,00 TL
11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlık ücreti 3.145,00 TL
12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlık ücreti 4.360,00 TL
13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlık ücreti 2.180,00 TL
14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlık ücreti 4.360,00 TL
15. 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için, avukatlık ücreti 1.210,00 TL
16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için  
  a) Duruşmasız ise avukatlık ücreti 1.090,00 TL
  b) Duruşmalı ise avukatlık ücreti 1.660,00 TL
17. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için avukatlık ücreti  
  a) Bir duruşması olan işler için avukatlık ücreti 1.090,00 TL
  b) Birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için avukatlık ücreti 2.180,00 TL
18. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için   
  a) Duruşmasız ise avukatlık ücreti 1.980,00 TL
  b) Duruşmalı ise avukatlık ücreti 3.300,00 TL
19. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için avukatlık ücreti 3.300,00 TL
20. Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için avukatlık ücreti  
  a) Duruşmasız ise avukatlık ücreti 1.980,00 TL
  b) Duruşmalı ise avukatlık ücreti 3.300,00 TL
21. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için avukatlık ücreti 1.630,00 TL
22. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için avukatlık ücreti 1.980,00 TL
23. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için avukatlık ücreti  
  a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar avukatlık ücreti 7.260,00 TL
  b) Bireysel başvuru avukatlık ücreti  
  Duruşmalı işlerde , avukatlık ücreti 3.300,00 TL
  Duruşmasız işlerde avukatlık ücreti 1.980,00 TL
  c) Diğer dava ve işler avukatlık ücreti 3.960,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Avukatlık Ücreti
1. İlk 35.000,00 TL için avukatlık ücreti % 12,00
2. Sonra gelen 45.000,00 TL için avukatlık ücreti % 11,00
3. Sonra gelen 80.000,00 TL için avukatlık ücreti % 8,00
4. Sonra gelen 240.000,00 TL için avukatlık ücreti % 6,00
5. Sonra gelen 600.000,00 TL için avukatlık ücreti % 4,00
6. Sonra gelen 750.000,00 TL için avukatlık ücreti % 3,00
7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL için avukatlık ücreti % 1,50
8. 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için avukatlık ücreti % 1,00

 

Avukatlık Ücretleri avukatlık ücreti hesaplama avukat ücretleri ne kadardır avukat portal 2018 avukatlık asgari ücret tarifesi boşanma dilekçesi avukat tutma fiyatları 2018 avukat ücretleri boşanma avukatlık kanunu avukatlık

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500